Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 15/2020 на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (EС) № 600/2014, (EС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/EС и (ЕС) 2017/1132 2020/C 426/02