Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/240, 20. veebruar 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/47 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 1082 all) (EMPs kohaldatav tekst)