Υπόθεση C-723/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Βέλγιο) στις 29 Δεκεμβρίου 2017 — Lies Craeynest κ.λπ. κατά Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer· έτερος διάδικος: Belgische Staat