Asia C-248/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 5.3.2020 – Euroopan komissio v. Kyproksen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 258 artikla – Direktiivi 91/271/ETY – Yhdyskuntajätevesien käsittely – 3, 4, 10 ja 15 artikla – Liitteessä I olevat A, B ja D kohdat – Yhdyskuntajätevesien keräysjärjestelmän puuttuminen tietyistä taajamista – Yhdyskuntajätevesien biologisen tai vastaavan käsittelyn puuttuminen – Jätevedenpuhdistamojen rakentaminen ja käyttö – Tällaisista puhdistamoista peräisin olevan jätteen valvonta)