Известие на вниманието на лицата, за които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2010/638/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета