Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1413 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2020 για τη διόρθωση της σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)