Förenade målen C-168/16 och C-169/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 september 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour du travail de Mons – Beligen) – Sandra Nogueira m.fl.mot Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar mot Ryanair Designated Activity Company, tidigare Ryanair Ltd (C-169/16) (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet — Behörighet vid tvister om anställningsavtal — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 19 led 2 a — Begreppet ”den ort där arbetstagaren vanligtvis utför … sitt arbete” — Luftfartsbranschen — Kabinpersonal — Förordning (EEG) nr 3922/91 — Begreppet ”stationeringsort”)