Spojené veci C-168/16 a C-169/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Mons – Belgicko) – Sandra Nogueira a i./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, predtým Ryanair Ltd (C-169/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc — Právomoc v oblasti individuálnych pracovných zmlúv — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 19 bod 2 písm. a) — Pojem „miesto, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu“ — Letecké odvetvie — Členovia posádky — Nariadenie (EHS) č. 3922/91 — Pojem „domáca základňa“)