Yhdistetyt asiat C-168/16 ja C-169/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Mons – Belgia) – Sandra Nogueira ym. v. Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) sekä Miguel José Moreno Osacar v. Ryanair Designated Activity Company, aiemmin Ryanair Ltd (C-169/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta — Toimivalta työsopimusten alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 19 artiklan 2 alakohdan a alakohta — Käsite ”paikkakunta, missä työntekijä tavallisesti työskentelee” — Ilmailuala — Lentohenkilökunta — Asetus (ETY) N:o 3922/91 — Käsite ”kotiasema”)