Υπόθεση T-578/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 — Sophia Group κατά Κοινοβουλίου (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών – Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης γραφείου εξυπηρέτησης κτιρίων – Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου – Aνάθεση της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο – Κριτήρια επιλογής – Κριτήρια αναθέσεως – Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά – Χρήση σημάτων και πιστοποιήσεων στο πλαίσιο της διατύπωσης των κριτηρίων ανάθεσης – Υποχρέωση αιτιολογήσεως)