Asia C-769/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 12.3.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle v. SJ ja Ministre chargé de la Sécurité sociale (Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 5 artiklan b alakohta – Vanhuuseläkkeen prosenttimäärän korotus – Vammaisen lapsen hoitamisen johdosta toisessa jäsenvaltiossa maksetun tuen huomioon ottaminen – Tosiseikkojen rinnastamista koskeva periaate)