Věc C-769/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. března 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle v. SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale („Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Článek 5 písm. b) – Zvýšení procentní sazby starobního důchodu – Zohlednění příspěvku poskytnutého na výchovu dítěte se zdravotním postižením v jiném členském státě – Zásada rovného nakládání se skutečnostmi“)