1999/178/CE: Kommissionens beslut av den 17 februari 1999 om fastställande av de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter [delgivet med nr K(1999) 339] (Text av betydelse för EES)