Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8871 – RWE/E.ON Assets) (Besedilo velja za EGP.)