Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8871 – RWE/E.ON Assets) (Text s významom pre EHP)