Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8871 — RWE/E.ON Assets) (Текст от значение за ЕИП.)