2017 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2165, kuriuo patvirtinamas afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje tam tikrose Čekijos srityse planas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7536) (Tekstas svarbus EEE. )$