Asia C-502/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 4.5.2017 – Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — 3 – 5 artikla ja 10 artikla — Liitteessä I olevat A, B ja D jaksot — Yhdyskuntajätevesien käsittely — Keräysjärjestelmä — Biologinen tai vastaava käsittely — Haavoittumiselle alttiille alueille johdettujen jätevesien tehokkaampi käsittely)