Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2176 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o odpočet softvérových aktív od položiek vlastného kapitálu Tier 1 (Text s významom pre EHP)