Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 5 декември 2018 г.$