Υπόθεση C-575/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Νοεμβρίου 2018 [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA κατά Ministre de l’Action et des Comptes publics (Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Παρακράτηση στην πηγή επί του ακαθάριστου ποσού των ημεδαπής προελεύσεως μερισμάτων που καταβάλλονται σε εδρεύουσες στην αλλοδαπή εταιρίες — Αναβολή της φορολογήσεως των μερισμάτων που διανέμονται σε εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία σε περίπτωση ζημιογόνου χρήσεως — Διαφορετική μεταχείριση — Δικαιολόγηση — Συγκρισιμότητα — Ισόρροπη κατανομή της φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών — Αποτελεσματική είσπραξη του φόρου — Αναλογικότητα — Δυσμενής διάκριση)