Mål T-152/17: Tribunalens dom av den 5 december 2018 – Sumner mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar hänförliga till ett fördragsbrottsförfarande som kommissionen inlett mot Irland — Avslag på ansökan om tillgång — Undantaget till skydd för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Generell presumtion — Övervägande allmänintresse)