Kohtuasi T-152/17: Üldkohtu 5. detsembri 2018. aasta otsus – Sumner versus komisjon (Dokumentidega tutvumise õigus — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis puudutavad Iirimaa suhtes komisjoni algatatud rikkumismenetlust — Dokumentidega tutvuda võimaldamisest keeldumine — Kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitsega seotud erand — Üldine eeldus — Ülekaalukas üldine huvi)