Υπόθεση T-152/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Δεκεμβρίου 2018 — Sumner κατά Επιτροπής (Πρόσβαση σε έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα σχετικά με διαδικασία λόγω παραβάσεως κινηθείσα από την Επιτροπή κατά της Ιρλανδίας — Άρνηση προσβάσεως — Εξαίρεση σχετική με την προστασία των σκοπών επιθεωρήσεως, έρευνας και οικονομικού ελέγχου — Γενικό τεκμήριο — Υπέρτερο δημόσιο συμφέρον)