Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 29, 31 Ιανουάριος 1997