Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1024 zo 14. júla 2020, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na určité výrobky s pôvodom vo Vietnamskej socialistickej republike a stanovuje sa správa týchto colných kvót