Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Råvaror och råvarumarknader: att möta utmaningarna KOM(2011) 25 slutlig