Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011$