Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 64/2016 av den 18 mars 2016 om ändring av protokoll 47 (om avskaffande av tekniska handelshinder för vin) till EES-avtalet [2017/1894]