Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1351/90 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας των σιτηρών 1990/91, της ελάχιστης τιμής των γεωμήλων που καταβάλλεται από τον αμυλοποιό στον παραγωγό γεωμήλων