Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2064/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1328/93 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή προς ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα του χοιρείου κρέατος