Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5575 — Orbeo/Parts of OneCarbon) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ