Υπόθεση T-286/20: Προσφυγή της 15ης Μαΐου 2020 — Capella κατά EUIPO — Cobi.bike (GOBI)