Vec C-572/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priemyselné a obchodné vlastníctvo — Patent — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 21 ods. 2 — Prechodné ustanovenia — Osvedčenie udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu pred jeho pristúpením k Európskej únii — Výklad článku 21 ods. 2 — Doba platnosti osvedčenia — Platnosť článku 21 ods. 2 — Úprava sekundárneho práva vyplývajúceho priamo z aktu o pristúpení — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)