Komission asetus (EY) N:o 1174/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a ja 37 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisen arvonlisäveron palauttamisen osalta