Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1512 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6761) (Text s významem pro EHP.)