Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1512 на Комисията от 10 октомври 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 6761) (Текст от значение за ЕИП.)