predmet C-576/19 P: Žalba koju su 29. srpnja 2019. podnijeli Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 28. lipnja 2019. u predmetu T-377/18, Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals protiv EMA-e