Bilancia etylalkoholu v EÚ-28 za rok 2014 [zostavená 24. septembra 2015 v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2336/2003]