Ισοζύγιο ΕΕ-28 αιθυλικής αλκοόλης σχετικά με το έτος 2014 [Καταρτίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003]