Υπόθεση T-879/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 — Sumol + Compal Marcas κατά EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχώρισης εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dr. Jacob’s essentials – Προγενέστερο διεθνές λεκτικό σήμα COMPAL ESSENCIAL – Προγενέστερα εθνικά και διεθνή εικονιστικά σήματα FRUTA essencial, COMPAL essencial και Compal FRUTA essencial – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος σύγχυσης – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»]