Sag C-394/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. november 2010 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg