Komission asetus (EY) N:o 469/2003, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana