Luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus tehdä hakuja suoraan toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään sisältyviin tietoihin toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 31 artiklan 8 kohdan ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 46 artiklan 8 kohdan mukaisesti