Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 442/84 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1984 περί χορηγήσεως ενισχύσεως για το βούτυρο του ιδιωτικού αποθέματος που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και λοιπών προϊόντων διατροφής και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1245/83