Komission asetus (EY) N:o 1403/2001, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 1128/1999 mukaisesti jätettyjen enintään 80 kilogramman painoisia vasikoita koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä