Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1403/2001 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2001, για τον καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις εκδόσεως δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβάλλονται, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1128/1999, για την εισαγωγή μόσχων που δεν υπερβαίνουν τα 80 χιλιόγραμμα