Komission asetus (EY) N:o 1548/2002, annettu 29 päivänä elokuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta