Komission asetus (EY) N:o 2753/2000, annettu 15 päivänä joulukuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana