Neuvoston 23 päivänä marraskuuta 2000 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 54/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2000/EY tekemiseksi Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA – Koulutus) (2001–2005) (2000/C 375/04)